Indian Association manchester
Indian Association manchester
Indian Association manchester
Indian Association manchester
Est.1914
Valid XHTML 1.0 Transitional

Hindu Festival Calendar

HINDU Festivals 2016 2017 2018 2019 2020
Lohri 14/01 14/01 14/01 14/01 14/01
Vasanta Panchami (Sarasvati Puja) 12/2 01/02 21/01 09/2 29/01
Shiva Ratri 08/03 25/02 13/02 04/03 21/02
Holi 23/03 13/03 02/03 21/03 09/03
Rama Navami 15/04 05/04 25/03 13/04 02/04
Vaisakhi 14/04 14/04 14/04 14/04 14/04
Guru Purnima 19/07 09/07 27/07 16/07 05/07
Raksha Bhandana 18/08 07/08 26/08 15/08 03/08
Krishna Janmashtami 25/08 15/08 02/09 23/08 12/08
Ganesh Chaturthi 05/09 25/08 12/09 02/09 22/08
Pitr Paksha from 17/09 07/09 25/09 14/09 02/09
Pitr Paksha to 30/09 20/09 08/10 28/09 16/09
Navaratri (start) 01/10 21/09 09/10 29/10 17/10
Dashehra 11/10 30/09 18/10 07/10 25/10
Sharad Purnima 15/10 05/10 24/10 12/10 05/10
Karva Chauth (Fast) 19/10 08/10 27/10 17/10 04/11
Diwali 30/10 19/10 06/11 27/10 14/11

top